Over ons

Algemene voorwaarden (versie 1-8-2014)

 

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de hierna aangegeven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

CTPO, gevestigd te Enschede
Opdrachtgever: de wederpartij van CTPO
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen CTPO en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CTPO, waarbij voor de uitvoering door CTPO derden worden betrokken.
Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. CTPO en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

De door CTPO gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven tijd. CTPO is slechts aan de offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de aangegeven tijd wordt bevestigd.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Als de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is CTPO daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij CTPO duidelijk instemt met de afwijkingen zoals vermeld in de aanvaarding.
Een samengestelde prijsopgave verplicht CTPO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

CTPO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Als en voor zover een goede uitvoering dit vereist kan CTPO werkzaamheden laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CTPO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CTPO worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CTPO zijn verstrekt, heeft CTPO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
CTPO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ingeval CTPO bij de uitoefening van haar werkzaamheden is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Als door CTPO of door CTPO ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de voor de uitoefening van de werkzaamheden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever vrijwaart CTPO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, heeft CTPO het recht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat door gewijzigde omstandigheden, die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet konden worden voorzien, niet langer van CTPO kan worden verlangd dat zij onder dezelfde voorwaarden de uitvoering van de werkzaamheden voortzet, heeft CTPO het recht de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid aan te passen en treedt daartoe in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 5 Contractduur

De overeenkomst tussen CTPO en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6 Honorarium

Partijen kunnen voor de uit te voeren werkzaamheden een vast honorarium (aanneemsom) overeenkomen.
Als geen aanneemsom wordt overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk door CTPO bestede uren of dagdelen volgens in de offerte opgenomen tarieven op basis van de door CTPO te voeren tijdadministratie.

Artikel 7 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
Als opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
Facturering vindt vanuit CTPO plaats volgens de in de offerte bepaalde termijnen.
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van CTPO op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Incassokosten

Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Als CTPO hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten ter verkrijging van voldoening als bedoeld in lid 1 komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 Klachtenregeling

Klachtenregeling CTPO

CTPO streeft naar een snelle dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Dit document bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze klanten. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

Definities

Klacht:  Elke schriftelijke (inclusief e-mail) en/of mondelinge uiting van ontevredenheid van een (potentiële) klant over de activiteiten CTPO. Klant: Elke afnemer van een dienst van CTPO.

Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk of per mail: (info@ctpo.nl) kenbaar maken. Zie voor meer contact informatie www.ctpo.nl/contact

Behandeling klacht

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail. In deze mail wordt u geïnformeerd over degene bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen uw klacht wordt beoordeeld. Wij streven er altijd naar om dit binnen 4 weken te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 4 weken een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid om zich te wenden tot een onafhankelijke derde. U kunt zich dan richten tot Mevr W. Tempelman-Meijer ,email:  (w.tempelman@opbrengstgerichtwerken.com). De uitspraak van Mevrouw Tempelman-Meijer is dan bindend. Eventuele consequenties worden door CTPO snel afgehandeld.

 

Artikel 10 Opzegging

Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd kan slechts tussentijds worden opgezegd als één der partijen, na schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
In geval van beëindiging van de overeenkomst zullen door CTPO alle eigendommen van de opdrachtgever met betrekking tot de overeengekomen werkzaamheden, waarover CTPO de beschikking had, worden overgedragen aan de opdrachtgever, nadat beide partijen aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Als de overdracht van de bescheiden voor CTPO extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

CTPO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:

opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
na het sluiten van de overeenkomst, CTPO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

Voorts is CTPO bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CTPO op de opdrachtgever normaal opeisbaar. Als CTPO de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken op grond van de wet, de overeenkomst, en deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Voor schade van de opdrachtgever, verband houdende met dan wel veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van CTPO in de nakoming van zijn verplichtingen, is de aansprakelijkheid van CTPO beperkt tot maximaal de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding, althans tot dat gedeelte van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Onder schade als bedoeld in lid 1 wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade in de zin van deze voorwaarden;
de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CTPO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan CTPO toegerekend kunnen worden;
de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade als bedoeld in dit lid, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

Artikel 13 Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart CTPO en CTPO vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever respectievelijk CTPO verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Als opdrachtgever aan CTPO informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendom- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover CTPO ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CTPO gerechtigd dit gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CTPO gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en CTPO zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CTPO niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt CTPO zich de rechten en bevoegdheden voor die CTPO toekomen op grond van de Auteurswet.
Alle door CTPO verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CTPO worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
CTPO behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen CTPO en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.