Over ons

Inhoud van de training opbrengstgericht werken.

De training opbrengstgericht werken (ontwikkeld door Focus van de Universiteit Twente)   is sterk praktijkgericht; vanaf de eerste dag gaat u aan de gang met uw eigen leerlingvolgsysteemgegevens en leert u om die grondig en correct te analyseren en interpreteren.

Om OGW echt binnen de school te verankeren is gekozen voor een longitudinale opzet: de gehele training beslaat een periode van één of twee jaar. De trainingsonderdelen zijn steeds gericht op het bepalen van hoe u in uw school of klas opbrengstgericht gaat werken, en op het doorvoeren van deze werkwijze in uw school. Dit gebeurt direct: gedurende twee jaar nemen de leerkrachten van alle leerjaren ( groepen 1 t/m 8 ) deel aan de training, steeds samen met de intern begeleider en de schoolleider.

Kernvakken

De OGW-aanpak die in de cursus wordt geleerd is in principe van toepassing op alle basisschoolvakken. Omdat de didactiek bij OGW van groot belang is (hoe kan ik via optimalisering van het onderwijs in de klas mijn resultaten verbeteren?) hebben we er echter voor gekozen om OGW tijdens de training te richten op één specifiek vak.

In eerste instantie is dit het vak rekenen daarna  kan spelling worden opgepakt en uiteindelijk kan de laatste stap gemaakt worden richting overige vakgebieden. We starten dus met rekenen en daar wordt uitdrukkelijk aandacht geschonken aan het optimaliseren van de rekendidactiek. Dezelfde aanpak is gelijk voor de andere vakgebieden.

Opzet van de training

De school krijgt per schooljaar een aantal trainingsbijeenkomsten en observatiedagen. In het eerste jaar zullen dit 6 bijeenkomsten zijn van 4 uur en in het tweede jaar 3 bijeenkomsten van 4 uur. De studiebelasting komt hier per deelnemer op ongeveer het volgende aantal uren: Eerste jaar op ongeveer 55 uur en het tweede jaar op ongeveer 30 uur.De trainingsbijeenkomsten worden gegeven met een groepsgrootte van maximaal 25 personen, dit biedt de mogelijkheid tot een actieve inbreng van de deelnemers en tot interactie. De uitwisseling van kennis en ervaringen (bijv. over didactische aanpakken, het opstellen van groepsplannen, en manieren om de leerprestaties te verbeteren) tussen scholen vinden we erg belangrijk, omdat je langs die weg veel van elkaar kunt leren.

In de gehele cursus worden individuele leerkrachten geobserveerd tijdens 3 observatiedagen. Zij worden zo verder begeleid en daarnaast vinden op deze en andere dagen plenaire inhoudelijke bijeenkomsten plaats en is er geregeld intervisie. De uitwisseling van kennis en ervaringen (bijv. over didactische aanpakken, het opstellen van groepsplannen, en manieren om de leerprestaties te verbeteren) tussen leerkrachten vinden we erg belangrijk, omdat ze langs die weg veel van elkaar kunnen leren.

­­

OGW-cyclus

Onze OGW-cyclus die in de hele training centraal staat, is sterk overeenkomstig met de alom bekende PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act) maar wijkt daarvan af in die zin dat wij niet starten met het formuleren van doelen maar met het analyseren van de school en de groepsprestaties. Je kunt immers pas realistische doelen stellen als je weet waar je als school nu al goed presteert en waar nog wat minder, en hoe je de prestaties nog kan verbeteren.

Tijdens de training leren deelnemers allereerst om de informatie uit hun eigen leerlingvolgsysteem (het maakt niet uit of u met het CITO, ESIS, dan wel ParnasSys werkt) grondig te analyseren en zich zo een nauwkeurig beeld te vormen van waar u als school al goed presteert en waar u zich nog kunt verbeteren.

Daarna leren de deelnemers om de vastgestelde onderwijsbehoeften (wat kunnen mijn leerlingen nog niet, welke leerlingen hebben behoefte aan verrijkingsstof?) te vertalen in een didactische aanpak waarmee de prestaties verbeterd kunnen worden.

Vervolgens worden prestatie- en leerstofdoelen geformuleerd (doelen voor de school als geheel, voor alle groepen, en waar wenselijk ook nog voor enkele individuele leerlingen) die idealiter bij de volgende afname van het leerlingvolgsysteem bereikt worden. We sluiten hierbij aan bij de landelijke trend om op basis van groepsplannen te werken. Als bekend is op welke punten verbetering van de prestaties wenselijk is, en met behulp van welke didactische aanpak aan de verbetering van de rekenprestaties gewerkt zal worden, dan is het vervolgens zaak om de plannen in de groepen uit te voeren en tussentijds te monitoren of de gestelde doelen bereikt worden.

Een belangrijk punt in de cyclus is de opbrengstenvergadering. Hierin presenteert Directie/IB de data op schoolniveau. Ook zij hebben alle data geanalyseerd en bespreken met het gehele team de prestaties van de afgelopen periode. De kern is hier de kunst om niet een afrekencultuur maar een professionele cultuur neer te zetten.

Certificering

De training wordt afgesloten met een uitreiking van certificaten. Deze leiden niet tot een kwalificatie of bevoegdheid in de zin van wettelijk of branche erkende opleidingen. Het is een bewijs van deelname met als criterium dat de deelnemers minimaal 80% aanwezig zijn geweest bij alle bijeenkomsten.